keskiviikko 19. elokuuta 2015

Identiteettityö johtamisessa / Leadership identity work

Identiteettityö johtamisessa

Johtamisen teorian ja käytännön kehittämisessä on viime aikoina yhä enenevässä määrin keskitytty johtajan identiteetin tutkimukseen. Introspectassa tutkimustuloksia ja -metodeja viedään käytäntöön identiteettityön avulla. Identiteettityötä tehdään sekä yksilö- että tiimitasolla johtajuuden ja organisaatioiden identiteetin kehittämiseksi.

Johtajuutta tarkastellaan organisaatioissa usein tiettyjen ominaisuuksien, esim. johtajan päättäväisyyden, johdonmukaisuuden tai ongelmanratkaisukyvyn kautta. Joskus johtajuutta määrittelevät johtajan teot, päätökset ja ratkaisut liiketoiminnan, strategian ja henkilöstön suhteen. Kun johtajuutta lähdetäänkin tarkastelemaan laajempien identiteettiteorioiden eikä yksittäisten ominaisuuksien näkökulmasta, johtajan ihmisyys laitetaan keskiöön ja hänen johtamisidentiteettiään tarkastellaan vuorovaikutuksessa organisaation jäsenten sekä laajemmin hänen sosiaalisen ympäristönsä jäsenten kanssa. Identiteettiä tarkastellaan siis psykososiaalisena kokonaisuutena. Konsultatiivisesta näkökulmasta johtaja rakentaa identiteettiään asiantuntijan kanssa yhdessä kohti hybridi-identiteettiä, jossa johtajan elämän kaikki osa-alueet ovat tasapainossa. Tätä kautta myös hänen johtajuuden identiteettinsä kehittyy jatkuvasti kohti haluttua identiteettirakennetta. Työkaluna identiteettityö on refleksiivinen ja dialoginen.

Johtajan identiteettityön tavoite on lisätä itseensä kohdistuvan reflektion kautta itsetuntemusta ja sitä kautta ymmärtää ja kehittää omaa johtajuusidentiteettiään ja kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Johtaja tulee identiteettityön aikana tietoisemmaksi johtamisprosesseistaan ja toimintamalleistaan ja oppii paremmin ymmärtämään johtamiskäyttäytymisensä vaikutuksia henkilöstöön. Johtajan lisääntynyt ja kehittynyt itsetuntemus edesauttaa häntä näkemään paremmin alaisensakin yksilönä, jonka identiteetti on kehittyvä ja dynaaminen aikaisemman staattisen henkilökuvan sijasta.

Johtamisen laadullinen analyysi monissa muodoissaan, kuten juuri Introspectan ohjaaman identiteettityön kautta, tukee liiketoiminnan määrällistä arviointia. Vastaavaa laadullista analyysia on mahdollista toteuttaa työyhteisössä ryhmäidentiteetin sekä organisaation identiteetin ja kulttuurin työstämisellä.

---

Leadership indentity work
Recent research into the development of both theoretical and pragmatic aspects of leadership has increasingly focused on leadership identities. At Introspecta Ltd. the results of these research developments are brought into practice through leadership identity work. This work takes place both at the individual and the team level, aiming to strengthen and support the development of leadership and organizational identities.

Leadership is often observed and studied through certain traits, such as decision-making skills, adherence to consistency or problem-solving abilities. Sometimes leaders are defined and judged very specifically based on their actions, decisions and solutions regarding business strategies or personnel. Rather than focusing on singular metrics and characteristics of success, Introspecta Ltd. brings holistic identity theories into the equation. In this setting, the main focus becomes the leader’s own personhood and humanity, allowing for the development of his or her leadership identity in interaction with the members of his or her organization or social environment at large. The concept of identity, therefore, is considered a psychosocial entity.

In the context of leadership consultancy, the leader constructs his or her identity together with the consultant toward a hybrid identity in which all of the different areas of his or her life are in balance, enabling the development of leadership identity into a wished-for-identity structure. Such identity work is reflexive and dialogic.

The goal of identity work is to increase one’s self-knowledge through self-directed reflection. The leader will become more aware of his or her own leadership processes and their effects on personnel. Identity work will also allow the leader to see the members of the organization’s personnel better as individuals with dynamic and developing identity structures of their own.

The qualitative analysis of leadership and organizations in its many forms, such as in Introspecta Ltd.’s identity work, supports quantitative forms of analysis. These qualitative methods can be used in organizations to work with group identities as well as organizational identities and organizational culture.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti